Cumulus - lokalizace do češtiny

Vzhledem k tomu, že se program neustále vyvíjí, je zatím obtížné celý program Cumulus plně lokalizovat do češtiny. Na oficiálních stránkách je k dispozici pouze v angličtině a jako varianta soubor nápovědy ve francouzštině. Dále existují oficiální částečné překlady do dalších devíti světových jazyků, ale čeština chybí. Podle neoficiálních informací od spoluautorů je důvodem odlišná znaková sada pro diakritiku (podrobněji na jiných stránkách).

Důležité upozornění: Pokud chcete mít výstupní data v češtině, je naprosto nezbytné mít správně nastavené národní prostředí ve Windows a formáty data a času. Při případné následné změně nebo přechodu na jinou verzi Windows dojde ke změně formátu a opravit tato data je potom velmi obtížné. Toto se týká především systému Windows XP.

Nyní je možné přímo v programu lokalizovat pouze:

  • slovní popis předpokládaného vývoje počasí
  • slovní popis tendence tlaku a teploty
  • popis názvů fází Měsíce
  • slovní popis síly větru (Beafortova stupnice)
  • slovní popisy grafů od verze 1.9.2 sestavení 998
  • názvy směrů větrné růžice

Tyto lokalizace lze provést úpravou souboru 'strings.ini'. Mimo tyto úpravy je samozřejmě možná plná lokalizace výstupu do webových stránek za pomoci přeložených vzorů šablon. Pro překlady do češtiny je nutné v případě, že program běží na systému Windows (XP, Vista, 7 či 8) s národním prostředím, změnit kódování vytvářených stránek na znakovou sadu 'windows-1250', protože program některá data (především časové údaje) bere přímo ze systému Windows. V případě operačního systému Windows 10 a verzi Cumulus 1.9.4 sest. 1099 lze uvažovat i o znakové sadě utf-8, v takovém případě mne prosím kontaktujte.

Soubor 'strings.ini' pro částečný překlad do češtiny lze stáhnout přímo z mých webových stránek a nakopírovat jej do hlavního adresáře programu (tj. tam, kde se nachází soubor 'cumulus.exe').

Pro úplnou lokalizaci webových stránek jsou na mém webu ke stažení lokalizační balíčky, které obsahují všechny potřebné soubory. K dispozici jsou dva komplety lokalizačních balíčků - první je založený na původní grafice webových stránek autora programu, druhý je založený na grafice mých vlastních webových stránek. Ten je dostupný pouze pro registrované návštěvníky mého webu. Oba balíčky se liší grafikou šablon webových stránek (včetně odpovídajícího souboru 'weatherstyle.css'), jinak jsou oba balíčky rovnocenné a obsahují stejné aktualizační soubory.

Význam jednotlivých souborů použitých v lokalizačním balíčku:
'strings.ini' - soubor pro překlad některých pojmů generovaných programem do češtiny
'indexT.htm', 'gaugesT.htm', 'recordT.htm', 'todayT.htm', 'trendsT.htm', 'yesterdayT.htm', 'thismonthT.htm', 'thisyearT.htm' - soubory šablon webových stránek
'weatherstyle.css' nebo 'weather.css' - soubor stylů pro webové stránky
'picture.jpg' - obrázek pozadí pro webové stránky
'dashboard.js' - soubor s Javascriptem, který zajišťuje překlad popisu specifických obrázků, jež jsou součástí souboru šablony 'gaugesT.htm'
'cumuluswebtags.txt' - specifický soubor, který vysvětluje označení jednotlivých webových tagů, používaných programem Cumulus, lze jej také použít k převodu na 'cumuluswebtags.php' a tvorbě vlastních webových stránek metodou PHP skriptů.

Doporučený postup lokalizace:
Stáhnout a rozbalit archiv s lokalizací do pomocného adresáře.
Soubor 'strings.ini' nakopírovat do adresáře, kde se nachází vlastní program, typicky C:\cumulus\.
Soubory se vzory webových stránek ('indexT.htm', 'gaugesT.htm', 'todayT.htm'… včetně souboru weatherstyle.css) nakopírovat do odpovídajícího adresáře, typicky C:\cumulus\web\. Původní soubory je nutno přepsat!
Souborem 'dashboard.js' přepsat původní soubor v adresáři C:\cumulus\webfiles\dbimages\.
Pokud jste již některé tyto soubory přenesli na váš webový prostor, musí být přepsány také!
Soubor cumuluswebtags.txt nakopírovat buď do adresáře, kde se nachází vlastní program (C:\cumulus\) nebo raději do adresáře C:\cumulus\data\.
Tím je lokalizace dokončena.

Pár poznámek na závěr:
Pokud si lokalizační balíček rozbalíte do pomocného adresáře s úplnou cestou, najdete soubory umístěné ve správných adresářích. Pak stačí jen překopírovat do stejnojmenného adresáře, příp. přepsat původní soubor.
Soubory nepřejmenovávat, toto pojmenování je implicitně obsaženo i ve vlastním programu. Při přejmenování (byť jen např. z *.htm na *.html) program nebude fungovat!
Při úpravách nenarušit strukturu souborů, soubory šablon a stylu upravovat jen vhodným editorem (Notepad, PSPad, Notepad++), ne tzv. WYSIWYG editorem (FrontPage, NVu, Kompozer, Web Builder atd.). O důvodech se zmiňuji jinde.
U meteostanic, které nejsou vybaveny měřením slunečního záření a měřením odpařování vody, což jsou prakticky všechny mimo stanice Davis Vantage Pro2+ a WH3080, resp. WH3081, se tyto naměřené hodnoty nezobrazují, nebo je jako měřená hodnota trvale indikována nula. Editací odpovídajících šablon lze tyto položky smazat či zneviditelnit (zakomentovat).
Pokud chcete použít vlastní obrázek pozadí, je nutné, aby se opět jmenoval 'picture.jpg', jeho velikost by neměla přesáhnout 100 kB a neměl by být příliš kontrastní, neboť obsah stránek je jinak obtížně čitelný (např. černé písmo na hnědém pozadí apod.).
Hodláte-li šablony sami dále editovat, vždy byste měli mít alespoň elementární zkušenosti s tvorbou webových stránek. Zkušenější uživatelé a tvůrci webu mohou využít k návrhu vlastního webu buď tzv. webové tagy, nebo přímo použít programování stránek v PHP.

Nikdy nedovolte, aby váš počítač přešel do pohotovostního režimu nebo se restartoval či vypnul, pokud Cumulus běží! Stejná opatrnost je nutná i pro vypínání programu těsně kolem půlnoci, kdy dochází ke zpracování dat naměřených za uplynulý den. Takový stav může vést ke ztrátě dat, která nelze obnovit, v extrémním případě i k poškození instalace programu Cumulus nebo webových stránek. Zabránit tomu lze nastavením přímo v systému Windows zakázáním režimů režimů spánku a hibernace, ale také doporučuji v programu Cumulus na obrazovce Configuration - Station (Station settings) v bloku "Program Settings" zatrhnout políčko "Confirm shutdown". Program potom bude vyžadovat před ukončením vaše potvrzení. Po opětovném startu programu Cumulus budou načtena z paměti meteostanice chybějící naměřená data, následně zpracována a uložena do archivu naměřených dat. Tento proces může zabrat i několik minut a nesmí být přerušen.


   PŘEDCHÁZEJÍCÍ STRÁNKA    |   NÁSLEDUJÍCÍ STRÁNKA