Webové tagy obsažené v aktuální verzi Cumulus

Seznam je průběžně doplňován tagy z aktuálních verzí a betaverzí programu Cumulus, v současné době verze 1.9.4 sest. 1099

Jsou to speciální značky umístěné v souborech šablon, které Cumulus pak může zpracovat a nahradit skutečnými hodnotami. Můžete je použít k sestavení své vlastní webové HTML stránky se statickým rozvržením textu a grafiky. V místě stránky, kam chcete pomocí Cumulus vložit příslušné údaje, vložte webtag ve tvaru:

<#tagname>

Za předpokladu, že jste požádali program Cumulus o zpracování souboru, nahradí tag aktuální hodnotou položky, kterou tag představuje těsně před tím, než je soubor odeslán na internet.
Poznámka:
Zadáte-li tag do vaší HTML šablony, dávejte pozor, aby program, který používáte k editaci vaší webové stránky, neměnil lomené závorky na jiné odlišné symboly - to je častou příčinou problémů!
Webové tagy jsou "case sensitive" (tj. citlivé na velikost pásmen), proto jim též věnujte zvýšenou pozornost.


Tagy pro datum a čas

Většina parametrů obsažených v následující tabulce je shodná s obsahem nastavení národního prostředí ve Windows.

Webový tag Funkce (význam)
<#date> Aktuální datum
<#time> Aktuální datum a čas. Příklad formátu: 18:30 on 30 Prosinec 2009. Pokud chcete jen čas, použijte kombinaci den, měsíc, rok (viz tagy níže)
<#timehhmmss> Aktuální čas. Příklad formátu: 18:30:27
<#timeUTC> Aktuální datum a čas UTC použitý náhradou za místní datum a čas
<#day> Aktuální den jako dvoumístné číslo. Příklad formátu: 14
<#dayname> Pojmenování aktuálního dne v týdnu. Příklad formátu: Pondělí
<#shortdayname> Pojmenování aktuálního dne v týdnu jako zkratka. Příklad formátu: Po
<#month> Aktuální měsíc jako dvoumístné číslo. Příklad formátu: 05
<#monthname> Pojmenování aktuálního měsíce. Příklad formátu: Srpen
<#shortmonthname> Pojmenování aktuálního měsíce jako zkratka. Příklad formátu: Srp
<#year> Aktuální rok jako čtyřmístné číslo. Příklad formátu: 2009
<#shortyear> Aktuální rok jako dvoumístné číslo. Příklad formátu: 09
<#hour> Aktuální hodina jako dvoumístné číslo. Příklad formátu: 23
<#minute> Aktuální minuta jako dvoumístné číslo. Příklad formátu: 59
<#metdate> Aktuální meteorologické datum. Po překlopení času na aktuální kalendářní den, bude toto datum bude stejné jako aktuální datum. Pokud používáte počátek meteorologického dne 9am/10am, pak mezi půlnocí a 9am/10am bude indikován předchozí kalendářní den.
Může být použito s odpovídajícími parametry formátu pro uvádění aktuálního meteorologického dne v šablonách todayT.htm, thismonthT.htm nebo thisyearT.htm
<#metdateyesterday>> Včerejší meteorologické datum. Pokud používáte počátek meteorologického dne 9am/10am, pak mezi půlnocí a 9am/10am na bude indikován předchozí kalendářní den, jinak budou oba údaje stejné.
Může být použito s odpovídajícími parametry formátu pro zobrazení správného včerejšího data v souboru šablony yesterdayT.htm a pro zobrazení v souboru dayfile.txt.
<#yesterday> Včerejší datum
<#DaysSince30Dec1899> Denní počítadlo (dává celou a desetinnou část) Příklad: 41250.6523310301
<#recordsbegandate> Datum, od něhož jsou zaznamenávána data v programu Cumulus
<#DaysSinceRecordsBegan> Počet dnů, které uplynuly od počátku záznamů v datech programu Cumulus

Parametry pro formát data a času

Od verze 1.9.1 většina časových webových tagů akceptuje jako option 'format' parametr, např.: <#YearTempHT format=hh:nn>. To vám umožní přepsat výchozí formát zobrazení pro danou položku, pomocí značek formátu v tabulce níže. Všimněte si, že pokud váš formát má nějaké mezery, je nutné je uzavřít do uvozovek, tedy: <#YearTempHT format="hh nn">.

Cokoliv, co není určeno k formátování data a času, byste měli dát do jednoduchých uvozovek, aby se zamezilo jejich interpretování jako datum nebo čas. Příklad použití formátování: <#TtempH format="'v ' hh:mm ' dne ' dd/mm/yyyy">

Většina parametrů obsažených v následující tabulce je shodná s obsahem nastavení národního prostředí ve Windows. Proto při přenosu dat z jednoho počítače na druhý je nutno zajistit, aby na obou počítačích bylo shodné nastavení, neboť jinak může dojít k havárii dat.

Značka Význam (zobrazení)
c Zobrazí datum pomocí formátu daném krátkým formátem data ve Windows, následovaný dlouhým formátem data a času v systému Windows. Nezobrazí se, pokud hodnota času a datum označuje přesně půlnoc.
d Zobrazí den jako číslo bez úvodní nuly (1-31).
dd Zobrazí den jako číslo s úvodní nulou (01-31).
ddd Zobrazí den jako zkratku (Ne - So) pomocí řetězce nastaveného v místním nastavení Windows.
dddd Zobrazí úplný název dne (Neděle - Sobota) pomocí řetězce nastaveného v místním nastavení Windows.
ddddd Zobrazí datum pomocí formátu uvedeného jako krátký formát data ve Windows.
dddddd Zobrazí datum pomocí formátu uvedeného jako dlouhý formát data ve Windows.
m Zobrazí měsíc jako číslo bez úvodní nuly (1-12). Pokud znak m okamžitě následuje znak h nebo hh, zobrazí spíše minutu než měsíc (!).
mm Zobrazí měsíc jako číslo s úvodní nulou (01-12). Pokud znak mm okamžitě následuje po znaku h nebo hh, zobrazí spíše minutu než měsíc (!).
mmm Zobrazí měsíc jako zkratku (Led - Pro) pomocí řetězce nastaveného v místním nastavení Windows.
mmmm Zobrazí úplný název měsíce (Leden - Prosinec) pomocí řetězce nastaveného v místním nastavení Windows.
yy Zobrazí rok jako dvoumístné číslo (00-99).
yyyy Zobrazí rok jako čtyřmístné číslo (0000-9999).
h Zobrazí hodinu jako číslo bez úvodní nuly (0-23).
hh Zobrazí hodinu jako číslo s úvodní nulou (00-23).
n Zobrazí minutu jako číslo bez úvodní nuly (0-59).
nn Zobrazí minutu jako číslo s úvodní nulou (00-59).
s Zobrazí sekundu jako číslo bez úvodní nuly (0-59).
ss Zobrazí sekundu jako číslo s úvodní nulou (00-59).
z Zobrazí milisekundu jako číslo bez úvodní nuly (0-999).
zzz Zobrazí milisekundu jako číslo s úvodní nulou (000-999).
t Zobrazuje čas pomocí formátu uvedeného ve Windows jako krátký formát času.
tt\ Zobrazuje čas pomocí formátu uvedeného ve Windows jako dlouhý formát času.
am/pm Používá 12-hodinový formát zobrazení při předcházejícím použití znčky h nebo hh a zobrazuje "am" pro každou hodinu před polednem, a "pm" pro každou hodinu po poledni. Pro am/pm značku můžete použít malá, velká, nebo smíšená písmena a výsledek je zobrazen odpovídajícím způsobem.
a/p Používá 12-hodinový formát zobrazení při předcházejícím použití znčky h nebo hh a zobrazuje "a" pro každou hodinu před polednem, a "p" pro každou hodinu po poledni. Pro am/pm značku můžete použít malá, velká, nebo smíšená písmena a výsledek je zobrazen odpovídajícím způsobem.
ampm Používá 12-hodinový formát zobrazení při předcházejícím použití znčky h nebo hh a zobrazuje obsah AM řetězce pro každou hodinu před polednem a obsah řetězce PM pro kteroukoliv hodinu po poledni tak, jak je nastaveno v národním prostředí ve Windows.
/ Zobrazí oddělovač data tak, jak je nastaven v národním prostředí ve Windows.
: Zobrazí oddělovač času tak, jak je nastaven v národním prostředí ve Windows.
'xx' Znaky uzavřené v apostrofech jsou zobrazeny jako takové, a nemají vliv na formátování. Lze využít pro vložení českého textu.

   PŘEDCHÁZEJÍCÍ STRÁNKA    |   NÁSLEDUJÍCÍ STRÁNKA